Snowflake Medallion

#80047-07


Snowflake Medallion